Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW przyjmowane są w:

Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola – pokój nr 107, w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.30,
 • od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Termin zgłaszania kandydatów na członków OKW upływa w dniu 8 marca 2024 roku.

OKW zostaną powołane przez komisarza wyborczego do dnia 18 marca 2024 roku

Kandydaci do składu OKW – wymagania formalne

Kandydatem na członka OKW może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj., osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka OKW może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kandydatem na członka OKW nie może być:

 • kandydat w wyborach,
 • pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • komisarz wyborczy,
 • urzędnik wyborczy,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
 1. małżonkiem,
 2. wstępnym,
 3. zstępnym,
 4. rodzeństwem,
 5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
 6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja,
 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków OKW

Prawo zgłaszania kandydatów na członków OKW ma pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego:

 • komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych,
 • koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty.. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama,
 • reprezentującego pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Zgłoszenie kandydatów do składu OKW następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dana kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.

Osoba dokonująca  zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład OKW, w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art.182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy Lesznowola, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę przyjmującą.

Diety dla członków OKW

Diety dla członków OKW wynoszą:

 • dla przewodniczącego OKW – 900 zł,
 • dla zastępcy przewodniczącego – 800 zł,
 • dla członka OKW – 700 zł.

Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW

 Zgłoszeń kandydatów na członków OKW dokonuje się na druku zamieszczonym poniżej (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).

Załączniki do pobrania:

 1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW (zgłoszenie przez pełnomocnika wyborczego),
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW spośród wyborców – uzupełnienie składu,
 3. Uchwały Nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Podmiot udostępniający: Gmina Lesznowola
Informację wytworzył: Sylwia Zbróg
Informację wprowadził: Karolina Sobolewska
Data wytworzenia: 16 lutego, 2024
Data publikacji: 16 lutego 2024
Data ostatniej zmiany: 22 lutego 2024

Skip to content